PULS Danuta Stawisińska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu,
Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,
Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020.

Celem projektu jest:
– Wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;

– Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2, takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności poprzez umożliwienie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po nim zmiany profilu działalności, wdrożenia nowych produktów/usług lub takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości;

– Obrane kierunki działań mają w efekcie przyczynić się do wzrostu/utrzymania zatrudnienia oraz promocji gospodarczej regionu.

Dofinansowanie projektu z UE: 24 638,14 zł